ราคารอบนอก ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ                                 เบอร์ติดต่อคุณ พิชิต 081-348-4491 คุณอนุชา 083-097-9847

   Code          กำลังอัด(ksc)    Slumn(Cm)   ราคามาตรฐาน   ราคาสุทธิ

Lean7525            -             7.5+(-)2.5       2,260          ...........

180CU7525       180           7.5+(-)2.5       2,430          ...........

210CU7525       210           7.5+(-)2.5       2,470          ..1770..

240CU7525       240           7.5+(-)2.5       2,510          ..1800.

280CU7525       280           7.5+(-)2.5       2,550          ...........

300CU7525       300           7.5+(-)2.5       2,590          ...........

320CU7525       320           7.5+(-)2.5       2,630          ...........

350CU7525       350           7.5+(-)2.5       2,680          ...........

380CU7525       380           7.5+(-)2.5       2,740          ...........

400CU7525       400           7.5+(-)2.5       2,810          ...........

420CU7525       420           7.5+(-)2.5       2,890          ...........

450CU7525       450           7.5+(-)2.5       2,980          ...........

         เงื่อนไข :

1.   ราคาคอนกรีตดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7        %  
2.  ราคาดังกล่าวรวมค่าขนส่งถึงหน่วยงาน  ผู้ซื้อจะเป็นผู้ดูแลเส้นทางเข้า-ออก
 ให้รถขนส่งเข้าถึงจุดส่งมอบคอนกรีตโดยสะดวก  
3. ผู้ซื้อจะต้องเทคอนกรีตผสมเสร็จให้หมดโม่ ภายใน 90 นาที หรือไม่เกิน 120 นาที
   นับตั้งแต่รถขนส่งถึงหน่วยงาน กรณีที่เกินคิดเพิ่ม 200 บาท/คิว (จากจำนวนที่ส่ง)
4. ในกรณีมีการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จน้อยกว่า 3 ลบ.ม./เที่ยว  
    บริษัทจะคิดค่าขนส่งเพิ่มในอัตรา 500.00 บาท/เที่ยว  (ยกเว้นกรณีปิดแบบ)
5. การปรับราคาบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคอนกรีตผสมเสร็จ  
    ตามราคามาตรฐานของบริษัทที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นจริง  
6. ราคาดังกล่าวข้างต้นยื่นราคา 15 วันนับแต่วันที่เสนอราคา  
7. ถ้าผู้ซื้อเทคอนกรีตนานเกิน 90 นาที หรือเติมน้ำ วัสดุอื่น บริษัท จะไม่รับผิดชอบ
8. ในกรณีผสมน้ำยากันซึมคิดราคาเพิ่ม  50 บาท/คิว และในกรณียิ่งปั้มคิดเพิ่ม 50 บาท/คิว
9. ในกรณีเทคอนกรีตเข็มเจาะคิดเพิ่ม 50 บาท/คิว  
10. บริษัทรับรองคุณภาพคอนกรีตที่อายุ  28  วัน  

 

 

0 บาท

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 26,957